A: Nede Spasojevic 1/17 | 11070 Novi Beograd

E: daniloknezevic@cadsolutions.rs | civengcadsol@gmail.com

T: +381 (0) 60 5578 418

 

Opis

Programski paket CECS je koncipiran tako da svojim grupama alatki pokrije praktično sve pozicije koje se sreću prilikom projektovanja puteva, železnica i površinskih objekata. Od digitalizacije i obrade podloga, preko konstrukcije i obrade digitalnog modela terena, situacionog plana, rektifikacije tačaka snimljenih po postojećem kolovozu, podužnog profila (sa optimizacijom nivelete kod rehabilitacija), formiranja sheme vitoperenja, modelovanja objekata i kosina, i poprečnih profila – sa specijalnim dodacima za rehabilitacije kao i za dinamičko editovanje elemenata profila, kompletnim obeležavanjem i planimetrisanjem.

Program je sačinjen od sledećih grupa komandi:

Geodezija: Digitalizacija tačaka, geodetske linije, škarpe, polarno obeležavanje trase i objekata, dizanje tačaka na kote, obaranje crteža u 2D.

DTM: Konstrukcija TIN-a (mreže trouglova kojom se predstavlja teren), uklapanje obaveznih linija u TIN, filtriranje nepouzdanih trouglića, izolinije (izohipse po terenu, kolovozu,…), analiza odvodnjavanja,…

Situacioni plan: Konstrukcija elemenata osovine, tangentni poligon, slobodni elementi, definisanje horizontalne osovine, formiranje ivičnih linija, stacioniranje, obeležavanje pojedinačnih elemenata i celih osovina, numerički podaci o osovini i pojedinim elementima, provera prohodnosti vozila, uvoz i izvoz osovina, rektifikacija postojeće osovine,…

Podužni profil: Isecanje profila kroz odabranu površ, konstrukcija podužnog profila, konstrukcija nivelete, obeležavanje, shema vitoperenja, automatski predlog sheme vitoperenja, dijagram rezultujućih nagiba, optimizacija nivelete,…

Poprečni profili: Postavljanje noževa, konstrukcija profila, obeležavanje, karikirani profili, rehabilitacija, dinamičko editovanje, konstrukcija elemenata i kosina po poprečnim profilima, planimetrisanje, brzi poprečni profil, priprema i formatiranje profila za štampu (automatsko pravljenje i popunjavanje layout-a),…

Kosine: Formiranje kosina na teren, kegle, vitoperna površ, menjanje nagiba i dužine trouglića, konstrukcija tačaka pod nagibom, inerpolacijom, ekstrapolacijom, po splajnu,itd.

3D model: Formiranje i obrada templejta, formiranje i obrada seta templejta, brzi templejt, brzi set templejta, konstrukcija 3D modela.

Pomoćni alati: Brzi filter selekcije, merenje nagiba, dužina u XY ravni, azimuta, prevodjenje, formatizovanje teksta, rukovanje lejerima, obeležavanje koordinata.

Pogledajte video materijal sa uputstvima za rad