A: Nede Spasojevic 1/17 | 11070 Novi Beograd

E: daniloknezevic@cadsolutions.rs | civengcadsol@gmail.com

T: +381 (0) 60 5578 418

KaPuSaO (old page)

KaPuSaO ver. 0.91

CAD softver za administriranje/projektovanje saobraćajne signalizacije i opreme.

KaPuSaO dokumentacija

Razvojem i popularizacijom uparivanja GPS i video tehnologije (GoPro, GPS auto kamere, mobilni telefoni – smartfoni,…), uz postojanje nekoliko potpuno besplatnih dostupnih maping servisa (Google Maps, Open street,…), na tržištu su se pojavila konkretna softversko-hardverska rešenja koja omogućuju povezivanje video materijala i geolokacije, u vidu GPS treking rešenja sposobnih da reprodukuju kompletne putanje sa povezanim video materijalom i ostalim podacima.

Ovakva tehnologija posebno je interesantna za potrebe, pregleda i dokumentaovanja različitih pojava na dugačkim potezima, koje je moguće pokriti efikasno vozilima pri brzinama koje su određene kao odgovarajuće za određenu prirodu podataka koji se prikupljaju.

Ovakva tehnologija našla je svoje mesto, i konkretnu upotrebnu vrednost u oblasti putne privrede, preciznije u domenu izrade inventara (postojećeg stanja) putnih deonica, na kojima je primenom ovakve tehnologije moguće prikupiti, i precizno georeferencirati veliku količinu podataka o pojavama, signalizaciji, opremi itd.

Za formiranje putnog inventara, kao matrica organizacije podataka, koristi se Metodologija za formiranje i praćenje osnovne baze podataka o državnim putevima.

Kao već godinama ustanovljeni standard za rad na izradi tehničke dokumentacije u putnoj privredi (kao i u praktično svim tehničkim disciplinama) upotreba CAD programa (AutoCAD, BricsCAD, Microstation,…) smatra se i kod nas a i globalno, de-fakto standardom bez koga se praktično i ne može realizovati nijedan iole ozbiljniji projekat iz neke od oblasti tehnike.

Prirodno, nameće se potreba za zaokruženim softverskim rešenjem koje će omogućiti integraciju GPS video tehnologije sa CAD okruženjem da bi se obezbedila mogućnost za ekonomičan i efikasan rad na obradi GPS i video podataka prikupljnih snimanjem na terenu, unutar CAD crteža.

Jedno ovakvo rešenje proizašlo je iz saradnje firme VIA Inženjering iz Novog Sada i CAD Solutions iz Novog Beograda.

Plod ovakve saradnje izrodio je jedan sasvim specifičan programski modul unutar programskog paketa KaPuSaO.

Povezivanje i georeferenciranje GPS video snimaka, sa CAD crtežima unutar programa specijalizovanog softverskog paketa KaPuSaO, razvijen je prema specifičnim metodološkim i tehnološkim postavkama specijalizovanog vozila za snimanje, koje je osmislio i usavršio stručni tim firme VIA Inženjering.

Povezivanje video snimka sa aktivnom deonicom puta unutar CAD crteža, obavlja se uz odabir posebno formatiranih fajlova sa GPS podacima sa GPS prijemnika (Trimble) i GPS video kamera (VBOX), uparenih jedinstvenim vremenskim UTC kodom, koji omogućuje kartiranje unutar CAD crteža uz postizanje submetarske preciznosti, na ovaj način snimljene podloge.

Video materijali koji se povezuju se deonicom, potiču od dva smera kretanja – unapred i unazad prema smeru stacionaže.

Nakon povezivanja svih podataka sa ranije definisanom deonicom puta, program omogućava otvaranje zasebnog korisničkog interfejsa sa prozorom za pregled video toka odabranog smera, kao i prozora sa prikazom lokacije na Google Mapama. Dok video tok teče u prozoru, prikazuje se jasan marker položaja u CAD crtežu, kao i položaj posebno kalibrisane končanice video kamere takođe unutar CAD crteža. Naravno, unutar prozora postoji i opcija za skakanje na željenu lokaciju koja se pokazuje direktno unutar CAD crteža, ili pak u Google Mapama, a za sve vreme rada sa video fajlom, AutoCAD je aktivan i moguće je slobodno crtanje i dalji rad u AutoCAD-u, bez potrebe pauziranja/zaustavljanja ili napuštanja prozora sa video fajlom.

Ovakvim praćenjem i georeferenciranjem video toka, i uz prepoznavanje pojava sa video materijala, moguće je postići efikasnost u izradi i kartiranju podloga postojećeg stanja na terenu bez presedana na domaćem tržištu.

Operator u programu ima slobodu i mogućnost da u svakom trenutku i na svakoj lokaciju, jednim od postojećih modula programskog paketa KaPuSaO, unese set podataka o inventarskoj jedinici (putni objekat, vertikalna signalizacija, priključak, itd.) sa preciznošću od desetak centimetara.

Nakon prikupljanja, i kartiranja svih podataka ovakvom metodologijom, programom je moguće dalje eksportovati sve podatke o inventarskim jedinicama koje su obrađene, u XML format koji obezbeđuje fleksibilnost za dalji pregled i analizu podataka, bilo da je to unutar besplatne Google Earth aplikacije, ili specijalizovanog modula pomenutog programskog paketa (klijent aplikacije) za pregled i analizu podataka, sa detaljnim pregledom unutar Google Maps prozora, koji grafički reprezentuje sve podatke, a aplikacija u pozadini asocira georeferncirani element sa svim pratećim inventarskim podacima definisanim metodologijom o bazi podataka državnih puteva.

Pogledajte video materijal sa uputstvima za rad

Promotivni video fajl:
Radovi u toku! Pogledajte!
Signalizacija!