< >

gb srb

Computer Aided Design - projektovanje u niskogradnji.

O cecsu... Opis Download Kontakt
MENI

Opis

Download

Cenovnik

Promo

Kontakt

Kontakt info:

Telefon

+381 (0) 60 5578418

E-mail

civengcadsol@gmail.com

 

Opis

mogućnosti i funkcija

 

ILUSTRACIJE

Programski paket CECS je koncipiran tako da svojim grupama alatki pokrije praktično sve pozicije koje se sreću prilikom projektovanja puteva, železnica i površinskih objekata. Od digitalizacije i obrade podloga, preko konstrukcije i obrade digitalnog modela terena, situacionog plana, rektifikacije tačaka snimljenih po postojećem kolovozu, podužnog profila (sa optimizacijom nivelete kod rehabilitacija), formiranja sheme vitoperenja, modelovanja objekata i kosina, i poprečnih profila – sa specijalnim dodacima za rehabilitacije kao i za dinamičko editovanje elemenata profila, kompletnim obeležavanjem i planimetrisanjem.

Program je sačinjen od sledećih grupa komandi:

Geodezija: Digitalizacija tačaka, geodetske linije, škarpe, polarno obeležavanje trase i objekata, dizanje tačaka na kote, obaranje crteža u 2D.

DTM: Konstrukcija TIN-a (mreže trouglova kojom se predstavlja teren), uklapanje obaveznih linija u TIN, filtriranje nepouzdanih trouglića, izolinije (izohipse po terenu, kolovozu,...), analiza odvodnjavanja,...

Situacioni plan: Konstrukcija elemenata osovine, tangentni poligon, slobodni elementi, definisanje horizontalne osovine, formiranje ivičnih linija, stacioniranje, obeležavanje pojedinačnih elemenata i celih osovina, numerički podaci o osovini i pojedinim elementima, provera prohodnosti vozila, uvoz i izvoz osovina, rektifikacija postojeće osovine,...

Podužni profil: Isecanje profila kroz odabranu površ, konstrukcija podužnog profila, konstrukcija nivelete, obeležavanje, shema vitoperenja, automatski predlog sheme vitoperenja, dijagram rezultujućih nagiba, optimizacija nivelete,...

Poprečni profili: Postavljanje noževa, konstrukcija profila, obeležavanje, karikirani profili, rehabilitacija, dinamičko editovanje, konstrukcija elemenata i kosina po poprečnim profilima, planimetrisanje, brzi poprečni profil, priprema i formatiranje profila za štampu (automatsko pravljenje i popunjavanje layout-a),...

Kosine: Formiranje kosina na teren, kegle, vitoperna površ, menjanje nagiba i dužine trouglića, konstrukcija tačaka pod nagibom, inerpolacijom, ekstrapolacijom, po splajnu,itd.

3D model: Formiranje i obrada templejta, formiranje i obrada seta templejta, brzi templejt, brzi set templejta, konstrukcija 3D modela.

Pomoćni alati: Brzi filter selekcije, merenje nagiba, dužina u XY ravni, azimuta, prevodjenje, formatizovanje teksta, rukovanje lejerima, obeležavanje koordinata..

PROMO

Pogledajte video materijal sa uputstvima za rad:

YT

Ilustracije nekih faza rada na projektovanju, uz korišćenje CECS programskog paketa.

Situacioni plan
sit plan
Podužni profil
podužni profil
Plan obeležavanja
plan obeležavanja
Nivelacioni plan
nivelacioni plan
Poprecni profili
poprecni profili
Poprecni profili - štampa
poprecni profili - štampa

 

 

     
Linkovi:    

Platforma neophodna za rad programa CECS je Autodesk-ov program AutoCAD,

ACAD

ili Bricsys-ov program BricsCAD (od verzije V11).

A od skoro, kao platforma moze se korisiti i program ZWCAD+.

ZWCAD+

...

 

CECS je zvanicno registrovan od strane LandXML.org organizacije kao softver koji podržava pomenuti LandXML protokol, za razmenu podataka i projektnih parametara izmedu razlicitih programskih paketa sa slicnom tematikom (Civil3D, Plateia,...)

LandXML-logolandxml-cert

 

 

Copyright 2011, cadsolutions.rs - sva prava zadržana.